ABOUT US

BAROLO • MÅRTENSSON & BRAVE PRODUCTION •

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

A BRAVE PRODUCTION

our own collection of brave production

..............................................

WEBSHOP

..............................................

ABOUT US

C.V.

NEWS

CONTACT

..............................................

DESIGN & CONSULTING

PUBLIC ART

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

Photo: Felix Odell

Designbyrå Barolo/Mårtensson & Brave Production for english please scroll down

 

Modigt - inte insmickrande - och aldrig förutsägbart

"Vi frågar oss ofta: Kan man göra så här? Vi provar. Ibland blir det bra. Blir det inte bra – då har vi i alla fall testat. Vi drar åt olika och samma håll. Ibland virvlar det av medvindar, ibland stretar vi emot. Den ena av oss börjar något som den andre avslutar. Prestigelöshet – viktigt. Lojalitet – viktigt. Ändlösa diskussioner om allt; vad vi saknar, vad vi beundrar, vad vi kan tillföra, och inte minst; varför.
 Den ena av oss är mer van att arbeta smått, i detalj, grubblande och pragmatiskt i hårt och mjukt. Uppror i litet format. Den andre tänker stort i arkitektur, där mjukt ska möta hårt. Ett hybridbyggande. De två smälter samman och formulerar egna sanningar om att göra det stora i det lilla och det skulpturala i det mjuka. Allt kan vara så mycket mer. Stånga våra huvuden blodiga för en idé. Släppa och konstatera: Det är ju bara ett jobb. Och skratta, då blir allt bra.


 

Barolo/Mårtensson's arbeten har prisats och uppmärksammats både för sin formgivning men också för de många olika lager som omsluter varje projekt. De är uppskattade föreläsare, och efterfrågas till olika förtroendeuppdrag. Idag arbetar de med kunder såsom IKEA, Klässbols Linneväveri, Gävle Landsting, Konstfack, Berns Salonger m.fl. och deras verksamhet står på fyra ben:

• Produktformgivning: formgivning och produktutveckling, strategi, materialutveckling

• Gestaltningsuppdrag: inomhus och utomhus, unika konstnärliga och arkitektoniska projekt

• Konsultuppdrag: föreläsningar, undervisning, juryuppdrag, designmanagement, ljudmiljö m.m.

• Konstnärlig forskning

 

Brave Production

Med stor omsorg och transparens driver Barolo/Mårtensson en egen produktion med föremål. En liten kollektion - främst textil, keramik och porslin - formgivna och producerade under varumärket Brave Production. Ambitionen är att tillverka produkterna i ett fåtal fabriker och nära samarbete som möjliggör en holistisk syn på hela processen. Sedan 2013 har de också börjat ta in andras design.

Margot Barolo

är formgivare med en bakgrund från Beckmans och Konstfack. Hon har under åren arbetat med några av Sveriges främsta företag och parallellt drivit en egen produktion. Barolo har alltmer de senaste åren fördjupat sig i frågor och utmanat bilden av produktion, svensk konstindustri och vår värdering av människor och produkters tillkomst. Det har bland annat resulterat i boken Brave New Production och magasinet Brave Magazine #, 2 som en del av ett konstnärligt forskningprojekt på Konstfack och med bidrag från Konstnärsnämnden under namnet ”No Innocent Objects". Hon föreläser och undervisar på olika designhögskolor och är aktiv styrelsemedlem i Sveriges Designer.

Ulrika Mårtensson

är formgivare och textilkonstnär, utbildad på arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola och på Textil, Konstfack. Mårtensson arbetar både med frilansuppdrag, materialutveckling och konstnärliga gestaltningsuppdrag. Hon har särskilt ägnat sig åt storskaliga textila verk samt utvecklingsarbete av ljudabsorberande textil både för företag och i samband med offentliga gestaltningsuppdrag. Det har resulterat i spännande offentliga konstprojekt och akustiklösningar, som på Rotundan på Kungliga Operan i Stockholm. Det brukar bli ett större utsmyckningsprojekt varje år. Mårtensson är lektor i design och rumslig gestaltning på Konstfack.

Text: Lena Nilsson

 

Design Studio Barolo/Mårtensson & Brave Production

 

Courageous - not flattering - and never predictable

We often ask ourselves: Can we do this? Can it be done? Well, let´s try. Sometimes it works. If it doesn’t, at least we have tried. Sometimes we work in opposite directions and sometimes in the same. One of us starts something that the other will finish. Work without prestige - important. Loyalty - important. Endless discussions about everything; our objectives, our inspiration, our contribution, and not least, why? One of us works with objects. Often in a small, detailed scale. Pondering, pragmatic, in hard and soft. Rebellion in a small format. The other thinks in large scale and context, textile and architecture, where soft meets hard. A hybrid construction. The two of us create our own truth, where ideas and conceptions about small and large, soft and hard, blends together. Materials and techniques, fabrics and ideas - it 's all about understanding and imagening what you are able do with them.

 

Barolo/Mårtensson 's works have won awards and attracted attention both by the design but also for the many different layers that enclose each project. They are appreciated lecturer, and sought to various positions of trust.

Today, they work with clients such as IKEA, Klässbols Linneväveri, Gävle County Council, College of Arts, Berns and they work in four directions:

• Product Design: design and product development, strategy development, materials development

• Artistic Assignment: indoor and outdoor, unique artistic and architectural projects

• Consultant : lectures, teaching, jury assignment, design management, sound environment, etc.

• Artistic Research

Brave Production

With great care and transparency Barolo / Mårtensson designs their objects in their own production. A small collection - mainly textiles, ceramics and porcelain - designed and produced under the brand Brave Production. The aim is to produce them in few factories with close collaboration that enables a holistic view of the entire process. Since 2013, they have also begun to bring in other people's designs.

Margot Barolo

A designer with studies at Beckmans School of Design (BFA) and Konstfack, the College of Arts, Craft & Design (MFA). She has over the years worked with some of Sweden's leading companies. Parallelly she has worked with in-house production. In recent years Barolo has delved into the issues of production and challenged the image of production, Swedish art industry and how we evaluate the creation/design of an object. It has among other things resulted in the book Brave New Production and the magazine Brave Magazine # 2 as part of an artistic research project at Konstfack, the College of Arts, Crafts and Design. The project was funded by The Swedish Arts Grant Committee under the name "No Innocent Objects." She lectures and teaches at various design colleges and is an active board member of Swedish Designer.

Ulrika Mårtensson

A designer and textile artist, aducated at the school of architecture at Lund University and Konstfack, the College of Arts, Craft & Design (MFA). Mårtensson works both with freelance work, material development and artistic assignments. She has particularly focused on large-scale textile works and the development of sound-absorbing textiles both for the contract market and for artisitic assignments. This has resulted in exciting public art projects and acoustic solutions, as in the Rotunda at the Royal Opera in Stockholm. Mårtensson is a senior lecturer in design and spatial design at Konstfack.

Text: Lena Nilsson